top of page
Charles small.png

Faculty of Humanities Charles University

Jako nejmladší ze všech 17 fakult Univerzity Karlovy se Fakulta humanitních věd spojuje s tradičními univerzitními metodami výuky a přístupy s pokroky v e-learningových a akademických sledovacích technologiích, které umožňují distanční vzdělávání a zvýšenou komunikaci mezi studenty a učiteli. Jeho výzkumné a akademické zaměření je v humanitních a sociálních vědách včetně psychologie.

https://fhs.cuni.cz/FHSENG-1.html

Gabriela_Malkova_apps.png

Partner Focus: Gabriela Seidlová Málková

Doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. je docentkou pedagogické psychologie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy, kde přednáší a věnuje se výzkumné činnosti v oblasti vývojové
a kognitivně orientované pedagogické psychologie (https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-187.html). Ve
výzkumu se věnuje studiu vývoje gramotnostních a jazykových dovedností předškolních a raně
školních dětí a také otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí. Intenzivně
se věnuje problematice implementace poznatků základního výzkumu do odborné poradenské
psychologické praxe, nejvíce v oblasti tvorby diagnostických nástrojů a intervenčních programů pro rozvoj počátečního čtení a psaní, a to i s využitím moderních technologií.  Je autorkou řady
odborných knih, článků a statí, pro svůj výzkum získala v minulosti grantovou podporu od českých i
od zahraničních grantových agentur.

Jana_Draberová_Charles_University.JPG

Partner Focus: Jana Draberová

Jana Draberová vystudovala psychologii a pedagogiku na Karlově univerzitě, kde dále pokračovala v doktorském studiu. Dlouhodobě se věnuje tématu akademické self-efficacy. V rámci disertační práce vypracovala dotazník měřící akademickou self-efficacy u žáků středních škol. Pracuje jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnuje žákům s obtížemi v učení a výchovnými problémy. V projektu A is for App funguje jako administrativní a organizační podpora.

bottom of page